תקנון

 1. כללי:

הכניסה למתחם אסקייפ בוקס (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

 • יש להגיע 10 דקות לפני תחילת המשחק.
 • הכניסה למשחק מתחת לגיל 14 הינה בליווי מבוגר בלבד.
 • לא תתאפשר כניסה למתחם תחת השפעת אלכוהול.
 • חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
 • חובה להישמע להוראות המפעיל במשך כל זמן השהייה במתחם.
 • החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של אסקייפ בוקס, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
 • בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 • תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. אסקייפ בוקס שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
 • המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.
 • אסקייפ בוקס רשאית לפרסם את התמונות המצולמות בתום המשחק ברשתות החברתיות.
 • הלקוח מאפשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצעות דוא"ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור "הסר מהתפוצה" שלאחר לחיצתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח.

* ​אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

* אסקייפ בוקס תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

 1.      מחירון באתר:
 • אסקייפ בוקס רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.
 1.     מדיניות הזמנה:
 • להזמנת משחק יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד
 • בעת הזמנת המשחק ומילוי פרטי המזמין, הלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי להבטחת התשלום עבור המשחק שהוזמן להלן "הזמנת משחק"
 • חיוב כרטיס האשראי ייתבצע רק בעקבות ביטול קצר מועד כאמור בסעיף 4 להלן או בעקבות אי הופעת הלקוח למשחק לפי הזמנתו במשך יותר מארבעים וחמש (45) דקות משעתו המיועדת ללא ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 4 להלן.
 • מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.
 • הפעילות תתחיל בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ"ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי.
 1.     ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:
 • הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה.
 • ביטול/שינוי זמן הזמנה יבוצע דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח ממערכת ההזמנות בעת ההזמנה או דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה.
 • במקרה של ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק הלקוח לא ייחויב בדמי ביטול. במידה והלקוח ביטל או שינה את מועד ההזמנה פחות מ-12 שעות לפני תחילת המשחק או לא הופיע כלל למשחק, ייגבו דמי ביטול בגובה 150 ש״ח.

 

 1.     מיינדרש רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
 • אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
 • במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
 • עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
 • במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 24 שעות לפני המשחק, אסקייפ בוקס תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.
 • הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

מחירון

 • 2 משתתפים 280 ₪
 • 3 משתתפים 360 ₪
 • 4 משתתפים 440 ₪
 • 5 משתתפים 525 ₪
 • 6 משתתפים 600 ₪
 • 7 משתתפים 665 ₪
 • 8 משתתפים 720 ₪
 • 9 משתתפים 810 ₪
 • 10 משתתפים 900 ₪